Zagrożenia w środowisku pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 czerwca 2019

UPAŁY A OBOWIAZKI PRACODAWCY

Pojawiające się okresowo w Polsce fale upałów mogą powodować wzrost temperatury  powietrza w pomieszczeniach pracy i pogorszenie warunków pracy. Ogólne przepisy bhp [1] nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, np. nie niższej niż 18°C przy wykonywaniu lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych. Niestety przepisy te nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca, a np. latem temperatura zewnętrzna przekracza niejednokrotnie 30°C, co powoduje, że pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniach pracy mogą być narażeni na tzw. stres gorący. Dotyczy to nie tylko hutników, piekarzy i pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego, ale również nieklimatyzowanych zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej.

Czytaj więcej o: UPAŁY A OBOWIAZKI PRACODAWCY
18 maja 2016

czynniki rakotórcze-obowiązki pracodawcy

Problematykę czynników rakotwórczych w środowisku pracy reguluje szereg aktów prawnych, z których najważniejszym jest Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Dokumenty te określają m.in. wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Ponadto nakładają na pracodawcę zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na w/w czynniki szereg obowiązków, np. ograniczenia narażenia, nadzoru nad stanem zdrowia pracowników oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów. Jednym z nich jest rejestr prac w kontakcie lub w narażeniu na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz przesyłanie powyższych informacji, poprzez Państwową Inspekcję Sanitarną, do Centralnego Rejestru Czynników Rakotwórczych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Czytaj więcej o: czynniki rakotórcze-obowiązki pracodawcy